NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De Europese situatie

05 sep 2012

Ook in Europa staat weer een nieuw pakket van zogeheten steunmaatregelen op stapel. Ook daarover zijn de speculaties al enige tijd bezig. Met name in Duitsland worden de bewegingen van Draghi nauwlettend gevolgd. Artikelen in Der Spiegel en Die Welt concluderen uit contact met insiders dat er een constructie aankomt waarbij er voor de zwakke eurolanden een rente plafond wordt ingesteld. Of het waar is weten maar weinigen, maar als het waar is betekend het zeer waarschijnlijk groeiende inflatie in de eurozone. Tot slot is het interessant dat 12 september het Duits Constitutioneel Hof zich moet uitspreken over de rechtmatigheid van het permanent noodfonds ESM.

Eén van de belangrijkste argumenten van de tegenstanders van het ESM is dat het in strijd is met het Verdrag van Maastricht. Volgens Artikel 125 van dat verdrag zijn er geen bail-outs toegestaan binnen de Eurozone, direct noch indirect mogen er schulden van individuele lidstaten worden afgewenteld op de gezamenlijke lidstaten. U kijkt hier wellicht van op, want wat hebben we het afgelopen jaar dan gedaan? Een uitzondering is echter mogelijk. Deze uitzondering  is volgens het verdrag alleen gelegitimeerd zijn wanneer de consequenties van insolvabiliteit van een van de lidstaten groter zijn, dan ten tijde van het opstellen van het verdrag kon worden voorzien. Bewijs van een dergelijke onvoorziene situatie is volgens de Duitse tegenstanders van het ESM in het geval van Griekenland (de eerste beoogde gebruiker) niet geleverd.

Het tweede bezwaar is de Duitse constitutionele eis van ruggespraak. ESM bestuurders zouden conform het betwiste verdrag eigenhandig beslissen over de toekenning van leningen. Zij zouden daarbij ook nog eens gebonden zijn aan volledige vertrouwelijkheid. Volgens de eisers verlangt de Duitse wet dat een vertegenwoordiger van Duitsland in de Europese monetaire context altijd vooraf de Bondsdag raadpleegt. De vertrouwelijkheid en de eigenhandige beslissingsbevoegdheid gaan duidelijk niet samen met de eis dat de Bondsdag zich moet uitspreken over beslissingen in het Europees monetair kader.